target visa gift card declined minecraft gift card generator no survey no password e creamery coupon code vitamin water coupon 2014

MINE TJENESTER

Gransking/etterforsking er det en privatetterforsker utfører på oppdrag for deg slik at du får det svar og dine rettigheter du har krav på. Min bakgrunn, erfaring bygger på troverdighet, verdighet og kvalitet.

Gjennom en årrekke lært å behandle hver enkelt med diskresjon og taushet. Finne effektive problemløsinger sammen med konfidensiell behandling som til slutt avgjør det beste utfallet av den enkelte sak. Lojalitet mot oppdragsgiver er absolutt, noe som ligger innbakt med min bakgrunn.

Jeg har to hovedområder som jeg kan tilby:

Gransking / privatetterforsking:

 • Avdekke bedragerier mot selskap og fra ansatte
 • Avdekke økonomiske utroskap mot selskap og fra ansatte
 • Avdekke forsikringssvindel både inn/utland, herunder personskade
 • Avdekke forsettelig brann, skadeverk i hevn- og svindeltilfeller
 • Gransking av feil behandling fra helsevesenet ved død og alvorlig skadefølge
 • Gransking av plutselig død, selvdrap hvor det er en uklar dødsårsak
 • Bevisførsel – innhenting, kontroll og historikk av personer, herunder firmaer
 • Åstedsundersøkelse – sikring av spor, herunder analyse av biologiske spor

Rådgiving til offentlig og privat firmaer, herunder privat personer:

 • Rådgiving – næringsliv / offentlig og privat virksomhet – krise og media håndtering
 • Rådgiving – trussel / utpressingssituasjoner/ fare for kidnapping rettet mot offentlig / privat virksomhet
 • Rådgiving – rettet mot privatpersoner – trussel / utpressing/ fare for kidnapping
 • Rådgiving – rettet mot helse / andre utsatt kommunale virksomheter – trussel/utpressing
 • Rådgiving – rettet mot forhold er hvor selskaper eller enkelt personer er under etterforsking
– gjelder alle sakstyper der hvor påtalemyndighetene, private eller selskaper står som anklager.

 

Familiesaker
Når det gjelder familiesaker og tvister om barn og omsorg handler det om å være raskt ute og ikke ta noe for gitt. Familiesaker handler om vold i nære relasjoner, altså meget alvorlige saker som må behandles med største seriøsitet og alvor fra dag en. Det nytter ikke å vente på å foreta seg noe. Her kan jeg også vise til at Riksadvokaten har bestemt at slike saker alltid skal prioriteres av politiet.

Det gis strenge fengselsstraffer i denne typen lovbrudd. Men det skjer dessverre at mennesker blir feilaktig dømt – og erfaringer viser at det er fare for justismord. Derfor gjelder det å være på ballen med en gang.

Selv om en person kanskje har gjort noe straffbart, skjer det at vedkommende tillegges for mange ulovlige handlinger og idømmes uriktig straff. Derfor er det så viktig at personer får rådgivning med en gang noe skjer.

Det samme gjelder barne- og omsorgssaker. Mor og far står mot hverandre, men jeg har også saker der foreldrene står på samme side, kanskje mot barnevernet. Det er utrolig viktig for meg å komme inn i disse sakene tidlig med rådgivning. Ofte skal det ingenting til for å komme feil ut og da er det tyngre å rette opp skaden.

Jeg opplever en sterk økning i denne typen saker og det utgjør snart femti prosent av min saksportefølje. Det har blitt slik på grunn av økt fokus fra det offentlige de siste årene. Helsesøster, barnehage, skole, barnevern har høyere oppmerksomhet rundt dette nå og loven ble endret slik at folk som jobber med dette kan bli straffet ved ikke å varsle når de har mistanke om ulovligheter. Men nettopp her kan det oppstå feil, derfor er det viktig å ta dette på største alvor og søke hjelp og bistand umiddelbart.

Det er nå absolutt forbud mot vold mot barn og strafferammene er under utvikling hele tiden. Dette medfører også ulike utfordringer, jfr. mine tidligere merknader.

Utro ansatte
Av andre oppdrag kan jeg nevne at jeg jobber mye med firmaer som har utro ansatte. Jeg bistår med å avdekke utro ansatte og følge prosessen videre med oppsigelser i personalsaker, særlig rettet mot mindre bedrifter og forretninger.

Det skjer svært mange tyverier fra ansatte og jeg opplever problemet som økende. Dette temaet holder jeg også foredrag om og forteller bedrifter hvordan de kan forebygge tyverier, avdekke utro ansatte og hvordan de skal forholde seg til dette.

Et eksempel på en sak er at jeg avdekket flere utro ansatte for en bedrift. Alle gikk med på å betale tilbake hvis de ikke ble politianmeldt. Som oftest er det viktigere for en bedrift å få tilbake verdiene enn å gå til politianmeldelse.

Tyverier kan få store konsekvenser for bedriften og derfor er det godt å kunne bidra til å løse denne typen saker.

Bakgrunnssjekk av personer kan jeg også gjøre for bedrifter. Feil ansettelser kan virkelig skape store problemer og dette kan unngås ved nøye sjekker av aktuelle personer. Her samarbeider jeg med Meditor, som er et av de fremste selskapene i Norge.

Trusler og utpressing
Trusler og utpressing oppleves naturlig nok svært ubehagelig for den som blir utsatt for dette. Jeg har hatt flere klienter i vanskelige situasjoner i saker som dette og har blant annet vært flere ganger i Spania for å rydde opp.

Oppdrag i utlandet
Jeg tar altså oppdrag i utlandet og har blant annet jobbet mye i Sverige der jeg også har samarbeidspartnere. Bedragerier og bortkomne biler får jeg stadig henvendelser om og da kan vi finne ledetråder i utlandet.

Stjålne biler
Stjålne biler er et interessant tema. Forsikringsselskapene vil ikke utbetale erstatning dersom de mistenker et tyveri, altså et bedrageri fra bileieren. Men nå finnes det utstyr som kan spore opp bilene. Veldig mange stjålne biler forsvinner raskt ut av landet.

Forsikringsselskaper
En del mennesker opplever at de ikke får utbetalt erstatning fra forsikringsselskapene etter brann- og vannskader. Hvis selskapene mistenker forsikringsbedrageri, setter de sine egne utredere på saken og forsikringstageren får ikke erstatning. Jeg har flere ganger hjulpet personer som havner i slike vanskelige situasjoner. Det er ingen tvil om at selskapene kan gjøre feil og ende opp med gale konklusjoner i sine utredninger. Flere av sakene jeg har gått inn i, har endt med at selskapene må erkjenne feil og utbetale erstatning. Det skyldes at jeg har gått mer i dybden i sakene og funnet informasjon som selskapene ikke klarte.